Δευτέρα, 20 Μαΐου 2013

Απαράδεκτες εικόνες στη Λίμνη Καλλιδρόμου

Αυτές είναι οι εικόνες που παρουσιάζει σήμερα η Λίμνη Καλλιδρόμου. Σκουπίδια, εγκατάλειψη και αδιαφορία από τις τοπικές αρχές και τους κατοίκους της περιοχής, κακοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του ευαίσθητου οικοσυστήματος από τους "βάρβαρους". Κακοποίηση της αξιοπρέπειάς μας ως επισκέπτες. Είμαστε άξιοι της τύχης μας
 
διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...

Κυριακή, 5 Μαΐου 2013

Ανταποδοτικό τέλος ΑΠΕ για τα αιολικά στη Βουνιχώρα Φωκίδας

Με την υπ’ αριθμ. Πρωτ.730/77965/6-7-2011 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας- Στερεάς Ελλάδας, χορηγήθηκε η άδεια λειτουργίας Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) συνολικής ισχύος 23 ΜW, στη θέση "Τσιτομή-Παλιοπούρναρα" που βρίσκεται στα όρια της Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας, της Δημοτικής Ενότητας Γαλαξιδίου, του δήμου Δελφών, της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, της "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" με διακριτικό τίτλο "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΣΙΤΟΜΗ Α.Ε."

Ο σταθμός έχει συνδεθεί με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ειδικότερα το αιολικό πάρκο (Α/Π) έχει συνδεθεί με τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό (Υ/Σ) Βουνιχώρα που έχει κατασκευαστεί από την εταιρεία "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΑΕΤΟΣ Α.Ε."

Με την υπ’ αριθμ. 166806/11-3-2013, Απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής έγινε τροποποίηση της υπ. Αρ. 7450/28-12-2006 Απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για Αιολικό Σταθμό Παραγωγής Ηλεκτρική Ενέργειας(ΑΣΠΗΕ),ισχύος 20 ΜW στη θέση "Τσιτομή-Παλαιοπούρναρα", δήμου Δελφών.

Στη νότια πλευρά της θέσης "Παλαιοπούρναρα" θα εγκατασταθεί Φωτοβολταικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΒΣΠΗΕ),ισχύος 2.7 ΜW.

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.1. του άρθρου 25 του Ν.3468/2006 κάθε παραγωγός ηλεκτρική ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στον οποίο χορηγείται άδεια παραγωγής επιβαρύνεται από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του σταθμού με ειδικό τέλος.

Το τέλος αυτό αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% επί της ,προ Φ.Π.Α., τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας στον Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου ή των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.2.,του ίδιου νόμου, τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος παρακρατούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή και αποδίδονται ,κατά ποσοστό 80% στον οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, εντός των διοικητικών ορίων του οποίου είναι εγκατεστημένοι οι σταθμοί ΑΠΕ και κατά ποσοστό 20% στον ή τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού από την εδαφική περιφέρεια των οποίων διέρχεται η γραμμή σύνδεσης του σταθμού με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

Σύμφωνα με την παράγραφο Α.3., του ίδιου άρθρου, τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος εγγράφονται σε χωριστό προϋπολογισμό εσόδων του οικείου ΟΤΑ πρώτου βαθμού και διατίθενται υποχρεωτικά και αποκλειστικά ,σε ποσοστό 80%,για την εκτέλεση έργων τοπικής ανάπτυξης ,σε περιοχές εντός των ορίων του δημοτικού, ή κοινοτικού διαμερίσματος όπου είναι εγκατεστημένος ο σταθμός ή διέρχεται η γραμμή σύνδεσης και ,σε ποσοστό 20% , στην υπόλοιπη περιφέρεια του οικείου ΟΤΑ ,του πρώτου βαθμού.

Οι οικείοι Ο.Τ.Α υποχρεούνται να υποβάλλουν στον υπουργό Ανάπτυξης και τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας ,εντός του πρώτου τριμήνου κάθε επόμενου έτους, έκθεση με τον απολογισμό της αξιοποίησης των εσόδων που προέρχονται από το ειδικό τέλος.

Επίσης, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 24 του Ν.3983/2011 : "Ποσό μέχρι ποσοστού 1% της προ Φ.Π.Α. τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αποδίδεται στους κατόχους άδειας προμήθειας που προμηθεύουν ηλεκτρική ενέργεια στους οικιακούς καταναλωτές των Δήμων στους οποίους λειτουργούν οι σταθμοί ΑΠΕ ,με σκοπό να πιστωθούν οι οικιακοί καταναλωτές μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας .

Δικαιούχοι της πίστωσης της παρούσας παραγράφου είναι οι οικιακοί καταναλωτές εντός των διοικητικών ορίων της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου, εφόσον υπάρχει, όπου λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ.

Η πίστωση αφορά στη χρέωση των καταναλώσεων ενέργειας και όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων επί αυτής.

Τυχόν υπόλοιπο της ανωτέρω πίστωσης επιμερίζεται ανά παροχή στους οικιακούς καταναλωτές του αντίστοιχου Δήμου ή κοινότητας ως αντιστάθμισμα των χρεώσεων υπέρ τρίτων στους οποίους και αποδίδεται σύμφωνα με τα ισχύοντα."

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Βουνιχώρας του δήμου Δελφών, στα διοικητικά όρια της οποίας λειτουργεί το αιολικό πάρκο "ΑΕΤΟΣ" ,με έγγραφό του έχει απευθυνθεί στο ΛΑΓΗΕ με συγκεκριμένα ερωτήματα, διεκδικώντας τα ανταποδοτικά τέλη από τις ΑΠΕ που προβλέπονται από τις προαναφερόμενες νομοθετικές διατάξεις και δεν έχει λάβει απάντηση.

Οι κάτοικοι του χωριού εκφράζουν τις απορίες τους και αναρωτιούνται εάν το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο καταβάλλει το προβλεπόμενο ποσό στο Λειτουργό της Ηλεκτρικής Αγοράς Ενέργειας Α.Ε. (ΛΑΓΗΕ) και γιατί ο ΛΑΓΗΕ δεν τα καταβάλλει στους κατοίκους της τοπικής κοινότητας αυτής και τι γίνονται τα χρήματα που μέχρι τώρα έχουν εισπραχθεί

Ο ΛΑΓΗΕ εφαρμόζει τους κανόνες για τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και στα πλαίσια του σκοπού του έχει, μεταξύ άλλων, την αρμοδιότητα να εισπράττει από τους Συμμετέχοντες τέλη για τη διαχείριση και λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και τηρεί τους αναγκαίους λογαριασμούς, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τα ανταποδοτικά τέλη από τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αφορούν και τους κατοίκους και άλλων τοπικών και Δημοτικών κοινοτήτων που λειτουργούν αυτές, όπως το Γαλαξίδι, τα Πεντεόρια, οι Άγιοι Πάντες.

Κατόπιν τούτων ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:

1)Έχουν παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ τα προβλεπόμενα από το νόμο ανταποδοτικά τέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, που οφείλει να καταβάλλει το αιολικό πάρκο "ΑΕΤΟΣ" που λειτουργεί στην Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας;
2)Ποιο είναι το ακριβές ποσό που έχει παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ;
3)Σε ποιο ποσοστό επί της τιμής πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται το ποσό που έχει παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ;
4)Εάν δεν έχουν παρακρατηθεί από το ΛΑΓΗΕ τα προβλεπόμενα ανταποδοτικά τέλη από το συγκεκριμένο αιολικό πάρκο που οφείλεται η μη παρακράτησή τους;
5)Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για την παρακράτηση από το ΛΑΓΗΕ των ανταποδοτικών τελών;
6) Πότε η ΔΕΗ θα πιστώσει τους οικιακούς λογαριασμούς καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας των κατοίκων της Βουνιχώρας;
7)Έχουν εισπραχτεί από το ΛΑΓΗΕ τα ανταποδοτικά τέλη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που λειτουργούν στο νομό Φωκίδας;
8)Έχουν αποδοθεί στο Δήμο Δελφών τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος και ποια είναι αυτά;
9)Εάν τα ποσά που αντιστοιχούν στο ειδικό τέλος έχουν αποδοθεί στο Δήμο Δελφών ποια έργα τοπικής ανάπτυξης έχουν εκτελεστεί στην Τοπική Κοινότητα Βουνιχώρας και ποια στις υπόλοιπες Τοπικές και Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου Δελφών, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργεί το αιολικό πάρκο, όπως προβλέπεται άλλωστε από το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας;

Αθήνα,30 Απριλίου 2013
Η ερωτώσα βουλευτής
Ασπασία Μανδρέκα

Προς:
1) Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής , κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο
2)Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κ. Κωστή Χατζηδάκη
3)Υπουργό Εσωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη
διαβάστε περισσότερα σ' αυτό το άρθρο...