Τρίτη, 10 Μαρτίου 2015

Άνοιξε η διαδικασία για την επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης


Άνοιξε η διαδικασία για την επιλογή Περιφερειακού Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης, με τη ανάρτηση δημόσιας πρόσκλησης ενδιαφέροντος όπου καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους.
Η υποβολή ενδιαφέροντος γίνεται µε γραπτή δήλωση των ενδιαφερομένων προς το προεδρείο του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κατά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως πρώτο θέµα ηµερήσιας διάταξης στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου στις 16 Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, (Αινιάνων 6, Λαµία 2ος όροφος).
Αναλυτικά στην πρόσκληση ενδιαφέροντος σημειώνονται τα κάτωθι:
«∆ηµόσια Πρόσκληση περί υποβολής υποψηφιοτήτων για την επιλογή Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, κατ’ άρθρο 179 του Ν. 3852/2010 ως ισχύει». 
Σε εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 179 « Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης » του Ν.3852/2010 « Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης ( ΦΕΚ 87/Α/01-06-2010 )», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 4 του Ν. 4257/2014 ( ΦΕΚ
93/Α/14.04.2014) και ισχύει.


ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ

 
Οι ενδιαφερόµενοι να συµµετάσχουν ως υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής του νέου Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, να υποβάλουν την υποψηφιότητα τους µε γραπτή δήλωση τους που πρέπει να κατατεθεί στο προεδρείο του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, κατά την έναρξη της σχετικής διαδικασίας επιλογής, η οποία θα εισαχθεί ως πρώτο θέµα ηµερήσιας διάταξης στην 3η Τακτική Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου στις 16 Μαρτίου 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12:00 π.µ. στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συµβουλίου Στερεάς Ελλάδας, (Αινιάνων 6, Λαµία 2ος όροφος).
Οι υποψήφιοι µπορούν να παρίστανται κατά τη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και να αναπτύξουν δηµόσια το βιογραφικό τους.
Σκοπός του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης είναι η προστασία των δικαιωµάτων των πολιτών και επιχειρήσεων, η έγκαιρη καταπολέµηση της κακοδιοίκησης, η τήρηση της νοµιµότητας, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και η διερεύνηση των παραπόνων και των καταγγελιών των διοικούντων.
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 179 του Ν. 3852/2010 ως  ισχύει, στις αρµοδιότητές του Περιφερειακού Συµπαραστάτη περιλαµβάνονται τα εξής:
Υποδοχή των καταγγελιών άµεσα θιγόµενων πολιτών και επιχειρήσεων για κακοδιοίκηση των υπηρεσιών, των νοµικών προσώπων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
∆ιαµεσολάβηση για την επίλυση των σχετικών προβληµάτων που προκύπτουν από τις ανωτέρω καταγγελίες.
Υποχρέωση έγκαιρης απάντησης ( έγγραφης ή ηλεκτρονικής ) εντός 30 ηµερών στους διοικούµενους.
Σύνταξη ετήσιας έκθεσης στην οποία εκθέτει το έργο του, παρουσιάζει τις σηµαντικότερες υποθέσεις και διατυπώνει προτάσεις για την βελτίωση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Η ετήσια έκθεση παρουσιάζεται από τον ίδιο και συζητείται στην ειδική δηµόσια συνεδρίαση του περιφερειακού συµβουλίου για τον απολογισµό πεπραγµένων της περιφερειακής αρχής ( άρθρο 185 του Ν.3852/2010 ).
∆ιατύπωση προτάσεων βελτίωσης της περιφερειακής διοίκησης και των σχέσεων της µε το κοινό τόσο στο πλαίσιο της ετήσιας έκθεσης του, όσο και επ’ ευκαιρία σηµαντικών προβληµάτων κακοδιοίκησης που εντοπίζονται από τον ίδιο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση οι ειδικές προτάσεις του Περιφερειακού Συµπαραστάτη υποβάλλονται στον Περιφερειάρχη και κοινοποιούνται στο Περιφερειακό Συµβούλιο και στον Εκτελεστικό Γραµµατέα της Περιφέρειας.
Ως Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης θα επιλεγεί πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσµένου κύρους και εµπειρίας, η δε επιλογή του θα γίνει µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου που λαµβάνεται µε µυστική ψηφοφορία και µε πλειοψηφία των δύο τρίτων ( 2/3 ) των µελών του, όπως σχετικώς ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 179 του Ν.3852/2010. Ως Περιφερειακός Συµπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης δεν µπορεί να επιλεγεί αιρετός δήµου ή περιφέρειας ή βουλευτής.
Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης υποστηρίζεται διοικητικά από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας.
Ως προς την καταστατική θέση εφαρµόζονται αναλόγως τα ισχύοντα για τον Πρόεδρο του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Η θητεία του Περιφερειακού Συµπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης ακολουθεί την θητεία των περιφερειακών αρχών.
Ο Περιφερειακός Συµπαραστάτης λαµβάνει αντιµισθία ισόποση µε την αντιµισθία του Προέδρου του Περιφερειακού Συµβουλίου.
Η πρόσκληση αυτή να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς
Ελλάδας.

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΣΗΜΙΝΑ ∆. ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
http://orchomenos-press.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου