Πέμπτη, 7 Ιουλίου 2016

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Δελφών για λύματα στην περιοχή Γαλαξειδίου

[ΑΔΑ: 6ΧΦΓ7ΛΗ-2ΑΤ - Επιβολή διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Δελφών 7.7.2016]
Με βάση την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε από το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ) Π.Ε. Φωκίδας (σχετικό 21) καθώς και την εισηγητική του έκθεση (σχετικό 30), διαπιστώθηκε η παράβαση :

Παρουσία ιλύος από τις εγκαταστάσεις του βιολογικού καθαρισμού Γαλαξιδίου εντός του χώρου των εγκαταστάσεων και στην  περιβάλλουσα περιοχή αυτών. Η ανωτέρω διαπίστωση συνιστά ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος και επιφέρει την επιβολή διοικητικών κυρώσεων (προστίμου), σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), ως ισχύει, καθώς και το άρθρο 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011), λαμβάνοντας υπόψη και την ΚΥΑ 5673/400/97 (ΦΕΚ-192/Β/14-3-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

Επίσης η ανωτέρω διαπίστωση συνιστά παράβαση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) και ειδικότερα του άρθρου 29 παρ.1, το οποίο ορίζει ότι : «απαγορεύεται η εγκατάλειψη, η απόρριψη και η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αποβλήτων» και του άρθρου 14 σύμφωνα με το οποίο «η διαχείριση των αποβλήτων πραγματοποιείται χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη υγεία και χωρίς να βλάπτεται το περιβάλλον».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την επιβολή διοικητικών κυρώσεων – προστίμου στο Δήμο Δελφών (ΑΦΜ 998592151, Δ.Ο.Υ. Άμφισσας) όπως αυτός εκπροσωπείται νόμιμα, ήτοι την επιβολή χρηματικής ποινής ύψους τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000 ευρώ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986), ως ισχύει, του άρθρου 21 του Ν. 4014/11 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011), δυνάμει και του Ν. 4042/2012 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012), λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις της Αποφ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/Β/14-3-97) «Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων».

Η είσπραξη του επιβαλλόμενου προστίμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε) «Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες από δικαστήρια και δημόσιες γενικά αρχές».
Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νομιμότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Στερεάς Ελλάδας/Δ/νση Διοίκησης /Τμήμα Διοικητικού - Οικονομικού Ν. Φθιώτιδας, Λεωνίδου 6, 35100 Λαμία) εντός 15 ημερών από την δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 227, παρ.1 του Ν.3852/2010 και των Εγκυκλίων 60 (αρ. πρωτ 74895/30-12-2010) και 15 (αρ. πρωτ. 5370/2-2-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών/Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ.
Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά το άρθρο 30, παρ.3 του Ν.1650/1986 όπως ισχύει, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της (Ν. 2717/1999,
άρθρο 66, παρ.1 «Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας»).

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΓΚΑΛΕΓΚΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου