Τρίτη, 25 Απριλίου 2017

Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,2 MW, της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.E." στη θέση "Μεγάλο Πλάι" του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Λαμία,  14  Μαρτίου 2017
Αριθ. Πρωτ.: 708/37415

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Ταχ. Δ/νση
:
Θεοδωράτου και Βέλλιου
Ταχ.Κώδικας
:
35100
ΛΑΜΙΑ
ΚΟΙΝ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Πληροφορίες
:
Ι. Παπαγιαννόπουλος
Τηλέφωνο
:
22310-43191

Fax

:
22310-42502

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,2 MW, της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.E." στη θέση "Μεγάλο Πλάι" του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ - ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.    Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης’’.

2.    Το Π. . 138/10 (ΦΕΚ 231 Α/27-12-2010) ‘’Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας.’’

3.    Το Ν.1650/86 (ΦΕΚ160/Α) ‘’Για την προστασία του περιβάλλοντος’’ όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 (ΦΕΚ91/Α/25.4.2002) και το Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011).

4.    Το Ν. 4014/2011 (ΦΕΚ 209/Α/21-9-2011) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος».

5.    Το Ν. 4042/12 (ΦΕΚ 24/Α/13-2-2012) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής»

6.    Το Ν. 998/79 ‘’ περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας’’ (ΦΕΚ 289/Α/29.12.1979) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7.    Το Ν. 3028/02 για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/28.06.2002).

8.  Το Ν. 3378/2005 (ΦΕΚ 203/Α/19.08.2005) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης και την Προστασία της Αρχαιολογικής Κληρονομιάς (αναθεωρημένη)».

9.  Το Ν. 2244/7.10.94 (ΦΕΚ168/Α/94) περί "Ρύθμισης θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις".
10.  Την αρ.29116/09 Κ.Υ.Α.

11.  Το Ν. 3468/27.06.06 (ΦΕΚ129/Α/06) περί ‘’Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις’’.

12.  Το Ν.3017/02 για την κύρωση του Πρωτοκόλλου του Κιότο (ΦΕΚ 117/Α/30.05.02).

13. Το Ν. 3851/2010 (ΦΕΚ 85/Α/04.06.2010) περί «επιτάχυνσης της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

14. Το Ν. 3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/31.03.2011) «Διατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις».

15. Την ΚΥΑ 37338/1807/2010 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων / ενδιαιτημάτων της, σε συμμόρφωση µε την Οδηγία 79/409/ΕΟΚ…» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

16. Το ΠΔ 1180/81 (ΦΕΚ 293/Α/6-10-1981) «Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει».

17. Την αρ. 69269/5387/24-10-90 ΚΥΑ (ΦΕΚ678/Β/25.10.90) ως ισχύει.

18. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21/Β/12-1-2012) Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011(Φ.Ε.Κ. Α΄209/2011)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 37111/2021/2003 (ΦΕΚ 1391/Β/29-9-2003) ‘’Καθορισμός τρόπου ενημέρωσης και συμμετοχής του κοινού κατά τη διαδικασία έγκρισης περιβαλλοντικών όρων των έργων και δραστηριοτήτων’’.

20. Την ΚΥΑ Η.Π. 11764/653/17.3.06 (ΦΕΚ Β’327/17.3.2006) «Πρόσβαση του κοινού στις δημόσιες αρχές για παροχή πληροφοριών σχετικά µε το περιβάλλον, σε συμμόρφωση µε τις διατάξεις... του Συμβουλίου. Αντικατάσταση της υπ’ αριθμ. 77921/1440/1995 ΚΥΑ (Β’795)».

21. Την ΚΥΑ 3060 (ΦΟΡ) 238 (ΦΕΚ 512/Β/25.04.02) που αναφέρεται σε μέτρα προφύλαξης κοινού από τη λειτουργία διατάξεων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικών πεδίων χαμηλών συχνοτήτων.

22. Την ΥΔ Ε1β/221/1965 (ΦΕΚ 138/Β/24-2-1965) «Περί διαθέσεως λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων».

23. Το Προεδρικό Διάταγμα (Π. .) 82/04 (ΦΕΚ 64/Α/2004) που αφορά μέτρα, όρους και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων λιπαντικών ελαίων.

24. Την αρ.105965/11/22-2-2000 εγκύκλιο της ΕΥΠΕ / ΥΠΕΧΩΔΕ ‘’Περί κατευθύνσεων σχετικά με την αξιολόγηση των φακέλων Προέγκρισης Χωροθέτησης και Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας’’.

25. Την ΚΥΑ Δ6/Φ1/2000/2002 (ΦΕΚ158/Β/2002) ‘’Περί διαδικασίας έκδοσης αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας…’’.

26. Την αρ.104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ ΚΥΑ (ΦΕΚ663/Β/2006) ‘’Για τη διαδικασία Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) σύμφωνα με το αρθ.4 του Ν.1650/86 όπως αντικαταστάθηκε με το αρθ.2 του Ν.3010/02.’’

27.  Την  αρ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ  ΚΥΑ  (ΦΕΚ663/Β/2006)  ‘’Για  το  περιεχόμενο,  δικαιολογητικά  και

λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.) των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.).’’

28. Την Υ.Α. αριθμ.15277/23-3-2012 (ΦΕΚ 1077/Β/9-4-2012) «Εξειδίκευση διαδικασιών για την ενσωμάτωση στις Αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων ή στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις της προβλεπόμενης από τις διατάξεις της Δασικής Νομοθεσίας έγκρισης επέμβασης, για έργα και δραστηριότητες κατηγοριών Α και Β της υπουργικής απόφασης με αριθμ. 1958/2012 (ΦΕΚ21/Β΄/13.1.2012), σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 4014/2011».

29. Το Ν.3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α) ‘’Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων’’.

30. Την αρ.26298/2003 (ΦΕΚ 1469/Β/10-10-03) Απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ ‘’Για Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας’’.

31. Την αρ.49828/08 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2464/Β) ‘’Έγκριση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού’’.

32. Την Πράξη 4 της 6-2-2015 του Υπουργικού Συμβουλίου ‘’Αποδοχής παραιτήσεων των Γενικών Γραμματέων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας’’ (ΦΕΚ 24/Α).

33. Τις διατάξεις του αρθ. 58 του Ν.4257/2014 ‘’Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών’’ (ΦΕΚ 93/Α).
34.
Την αρ.244/2013 απόφαση της Ρ.Α.Ε.
35.
Την από 30-9-2013 αίτηση της ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.’’ με την οποία

έστειλε στην υπηρεσία μας τεύχος Μ.Π.Ε. για έλεγχο πληρότητας.
36.
Το αρ.4492/187511/3-10-2013 έγγραφό μας με το οποίο διαβιβάστηκε η ΜΠΕ στο Περιφερειακό

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας και στις συναρμόδιες υπηρεσίες για έκφραση απόψεων.
37.
Την αρ.2042/114643/18-6-2013
Πράξη Χαρακτηρισμού του Δασαρχείου Λιβαδειάς.
38.
Την αρ.2724/164783/20-8-2012
Βεβαίωση Τελεσίδικης Πράξης Χαρακτηρισμού.
39.
Το  αρ.2237/64189/22-4-2014  έγγραφο  της  Δ/νσης  Συντονισμού  και  Επιθεώρησης  Δασών  της

Α.  .Θ.Σ.Ε. (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).

40. Τα αρ.188/12296/20-2-2012, 351/23341/19-3-2014 έγγραφα της Δ/νσης Δασών Ν. Βοιωτίας (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).

41. Τα αρ.81104/5807/20-12-2011, 5383/248145/31-1-2014 έγγραφα του Δασαρχείου Λιβαδειάς (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).
42. Το αρ.5750/25-11-2010 έγγραφο της Θ’ ΕΠ & ΚΑ Θηβών (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).

43. Το αρ.5598/18-7-2013 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής (θετική γνωμοδότηση).
44. Το αρ.6549/22-12-2009 έγγραφο της 23ης Ε.Β.Α. (θετική γνωμοδότηση).
45. Το αρ.Δ3/Δ/19772/4917/8-7-2013 έγγραφο της Υ.Π.Α. (θετική γνωμοδότηση υπό όρους).

46. Το αρ.115087/582/14-10-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας έστειλε αποδεικτικό δημοσιοποίησης της Μ.Π.Ε. στον τοπικό Τύπο.

47. Το αρ.148290/733/20-12-2013 έγγραφο της Επιτροπής Περιβάλλοντος & Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας με το οποίο μας έστειλε το αρ.16/6-12-2013 Πρακτικό Συνεδρίασης, με το οποίο γνωμοδότησε θετικά επί της υποβληθείσας Μ.Π.Ε.

48. Το αρ.2337/88633/19-5-2014 έγγραφό μας προς το Τμήμα Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ για τις απόψεις του επί της Μ.Π.Ε.

49. Το αρ.26171/1140/2-12-2014 έγγραφο του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΚΑ (αρνητική γνωμοδότηση).

50. Το αρ.οικ.48/3185/9-1-2015 έγγραφό μας προς την ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.’’ για τις απόψεις της επί της (49) σχετικής αρνητικής γνωμοδότησης του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΚΑ.

51. Τα από 22-1-2015 και 2-2-2015 υπομνήματα της ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.’’ με τα οποία μας έστειλε τις απόψεις της επί της (49) αρνητικής γνωμοδότησης του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΚΑ.

52. Το αρ.989/19-11-2013 έγγραφο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (αρνητική γνωμοδότηση).

53. Το αρ.2060/76044/28-4-2014 έγγραφό μας προς την ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.’’ για τις απόψεις της επί της (50) σχετικής αρνητικής γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

54. Τις απόψεις της ‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.Ε.’’ επί της (50) σχετικής αρνητικής γνωμοδότησης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού.

Και επειδή :

Α.     Σύμφωνα με την (49) σχετική γνωμοδότηση του Τμήματος Βιοποικιλότητας και Προστατευόμενων Περιοχών του ΥΠΕΚΑ :

«1. Το γήπεδο εγκατάστασης του υπόψη αιολικού σταθμού εμπίπτει εντός της περιοχής «Όρος Παρνασσός – GR2410002» η οποία έχει χαρακτηριστεί ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ – SPA).

2.     Το μέγεθος του έργου είναι μικρής κλίμακας και η υποβληθείσα Μ.Π.Ε. με τη συνημμένη Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση και Ορνιθολογική Μελέτη κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική τόσο ως προς την τεκμηρίωση των πιθανών επιπτώσεων από την εγκατάσταση και λειτουργία του αιολικού πάρκου, όσο και ως προς τους τρόπους αντιμετώπισης αυτών.

3.     Για την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού έχει εκπονηθεί Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) η οποία   έχει  εγκριθεί  με  την  αρ.οικ.111174/1862/26-6-2009  απόφαση  του  Γενικού  Δ/ντή Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ και έχει συνταχθεί σχέδιο Π. . του οποίου η διαδικασία διαβούλευσης έχει ολοκληρωθεί και γίνεται η επεξεργασία του από την υπηρεσία μας.
4.     Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. η προτεινόμενη θέση εγκατάστασης του υπόψη αιολικού πάρκου, εμπίπτει εντός της Ζώνης Β – «Περιοχή Προστασίας της Φύσης». Επισημαίνεται ότι βάση της παρ. 8 του αρθ. 5 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α) δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε Περιοχές Προστασίας της Φύσης.

5.     Σύμφωνα με την παρ. 5γ του αρθ. 6 του Ν.3937/11 (ΦΕΚ 60/Α) το περιεχόμενο των εγκεκριμένων Ε.Π.Μ., λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη για τη χωροθέτηση οποιουδήποτε έργου ή δραστηριότητας, πριν την έκδοση του σχετικού Π. .

6.     Σύμφωνα με το σχέδιο Π. . η κατασκευή αιολικών πάρκων εντός περιοχών προστασίας της φύσης δεν περιλαμβάνεται στις επιτρεπόμενες δραστηριότητες.

Η υπηρεσία μας βασιζόμενη στο ανωτέρω νομικό πλαίσιο που διέπει την προαναφερόμενη προστατευόμενη περιοχή, γνωμοδοτεί αρνητικά για την κατασκευή και λειτουργία του εν θέματι έργου, παρά το γεγονός ότι από την υποβληθείσα Μ.Π.Ε. με τα συνημμένα της, προκύπτει κατ’ αρχάς ότι οι επιπτώσεις του εν λόγω έργου στο προστατευτέο αντικείμενο δεν κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές.»

Β.     Σύμφωνα με την (52) σχετική γνωμοδότηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού :

«1. Όλη η περιοχή του Παρνασσού συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής Ξεροβούνι όπου προτείνεται από τη Μ.Π.Ε. να εγκατασταθεί και το αιολικό πάρκο έχει ενιαίο οικολογικό χαρακτήρα με πολυάριθμες ορθοπλαγιές και γυμνές βραχώδεις εκτάσεις, εκτεταμένα δάση ελάτης και αραιούς θαμνότοπους στις νότιες εκθέσεις του βουνού. Είναι σημαντική περιοχή σε διεθνές επίπεδο για τον αξιόλογο αριθμό και για τη μεγάλη ποικιλία προστατευόμενων ειδών κυρίως αρπακτικών αλλά και ειδών χλωρίδας. Ειδικότερα η περιοχή είναι μία από τις σημαντικότερες στη γεωγραφική περιφέρεια της νότιας Ελλάδας για την προστασία του χρυσαετού του χρυσογέρακου του πετρίτη και του αιγαιοτσιριβάκου. Για το λόγο αυτό με το ‘’Πρόγραμμα επαναξιολόγησης 69 σημαντικών περιοχών για τα πουλιά για το χαρακτηρισμό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της Ορνιθοπανίδας’’ η έκταση που χωροθετείται το αιολικό πάρκο χαρακτηρίστηκε ως ΖΕΠ ‘’Όρος Παρνασσός’’ με είδη οριοθέτησης μεταξύ άλλων τα κινδυνεύοντα είδη του χρυσαετού και του χρυσογέρακου. Επίσης η εξεταζόμενη περιοχή αποτελεί τόπο τροφοληψίας και για άλλα σημαντικά είδη όπως ο φιδαετός, ο λευκονώτης, ο δρυοκολάπτης και η πετροπέρδικα.

2.     Στη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης που συνοδεύει τη Μ.Π.Ε. ο χρόνος που αναφέρεται για την εργασία πεδίου και αφορά την παρακολούθηση της Ορνιθοπανίδας και της χλωρίδας στην περιοχή χωροθέτησης του αιολικού πάρκου είναι πολύ μικρός (εργασίες πεδίου για την πανίδα : εαρινή περίοδος 9-11/5/2012, 6 ανθρωποημέρες, θερινή περίοδος 9-11/5/2012, 3 ανθρωποημέρες). Θα πρέπει η εργασία πεδίου να έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια και η παρακολούθηση να γίνει διαφορετικές εποχές του έτους ώστε να υπάρχει πιο λεπτομερής χαρτογράφηση κυρίως για τα είδη αρπακτικών πουλιών που εντοπίζονται στην περιοχή αλλά και δρυοκολαπτών αλλά και νυκτόβιων ειδών. Είναι απαράδεκτο να προτείνεται στη Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης να γίνει η παρακολούθηση κατά τη διάρκεια λειτουργίας του έργου ώστε να αξιολογηθούν οι επιπτώσεις του έργου.

3.     Από τις προτεινόμενες βελτιώσεις του υπάρχοντος οδικού δασικού δικτύου αλλά και από την κατασκευή νέου δασικού δρόμου (μήκος 5,1 χλμ.) ο ορεινός όγκος του Ξεροβουνίου θα είναι εύκολα προσβάσιμος άρα και ευάλωτος σε μια οικολογική ανισορροπία και κατακερματισμό του οικοσυστήματος. Η έκθεση των προστατευόμενων περιοχών σε πολλαπλές ανθρωπογενείς δραστηριότητες νόμιμες ή παράνομες θα επιφέρει περαιτέρω αρνητικές επιπτώσεις (λαθροϋλοτομίες κυνήγι).

4.     Από τη διάνοιξη και βελτίωση του οδικού δικτύου (μεγαλύτεροι ελιγμοί, δημιουργία επιχωμάτων) θα δημιουργηθεί αισθητική και οπτική όχληση του προστατευόμενου τοπίου η οποία δεν εναρμονίζεται με το περιβάλλον και οι αλλοιώσεις των χαρακτηριστικών της περιοχής από τις επεμβάσεις θα είναι μόνιμου χαρακτήρα.

5.     Επιπρόσθετα, στο σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος και στο υπόμνημα με τις παρατηρήσεις σχετικά με το εν λόγω σχέδιο, που κατέθεσε ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού μετά από ομόφωνη απόφαση του   .Σ. στο ΥΠΕΚΑ, η περιοχή του Ξεροβουνίου όπου προτείνεται να χωροθετηθεί το αιολικό πάρκο έχει προταθεί ως περιοχή Προστασίας της Φύσης (Ζώνη Β) οπότε δεν επιτρέπεται η χωροθέτηση και κατασκευή αιολικών πάρκων.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθούν αρνητικές επιπτώσεις στην υπόσταση και στην αξία της περιοχής ως προστατευόμενης (ειδικότερα όσον αφορά σημαντικά είδη αρπακτικών και δρυοκολαπτών), η έκταση όμως των οποίων είναι δύσκολο να εκτιμηθεί με τα υπάρχοντα δεδομένα (Μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης της ΜΠΕ).

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού εκφράζει την άποψη ότι το έργο δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί στην προτεινόμενη περιοχή (Μεγάλο Πλάι, Ξεροβούνι)».

  
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
  
 Τη μη έγκριση περιβαλλοντικών όρων και περιορισμών για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 9,2 MW, της εταιρείας "ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ Α.E." στη θέση "Μεγάλο Πλάι" του Δήμου Διστόμου – Αράχωβας –Αντίκυρας στο Ν. Βοιωτίας.

Κατά της παρούσας απόφασής μας προβλέπεται από τις διατάξεις του αρθ. 8 του Ν. 3200/55 [Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/Α), άρθρο 1 παρ.2] προσφυγή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από της ημερομηνίας που αυτή κοινοποιείται ή που λαμβάνεται γνώση αυτής.


Ε.  .
Ο ΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
1.
Χρον. Αρχείο
ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
2.
Φ. 2007.0213
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

  
ΗΛΙΑΣ ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ


 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

‘’ΑΙΟΛΙΚΟ ΠΑΡΚΟ

ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΜΕΓΑΛΟ ΠΛΑΪ A.E’’ Αργυρουπόλεως 2Α 176 76 ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου