Δευτέρα, 20 Ιουνίου 2011

Διάσκεψη Rio+20 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προς μια παγκόσμια πράσινη οικονομία
και μια καλύτερη διακυβέρνηση
Η Επιτροπή παρουσιάζει πολιτικούς προσανατολισμούς για τη Διάσκεψη Rio+20

Βρυξέλλες, 20 Ιουνίου 2011- Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση με την οποία προλειαίνει το έδαφος για τη διατύπωση της ενωσιακής θέσης στη Διάσκεψη Rio+20 των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο του 2012.

Στην ανακοίνωση περιγράφονται στόχοι και ειδικές δράσεις σχετικά με τα [...]δύο διασυνδεδεμένα θέματα της Διάσκεψης: διευκόλυνση της μετάβασης σε μια πράσινη οικονομία στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εξάλειψης της
φτώχειας, και διασφάλιση καλύτερης διακυβέρνησης για αειφόρο ανάπτυξη.

Ο αρμόδιος για το περιβάλλον επίτροπος Janez Potočnik και ο αρμόδιος για την
ανάπτυξη επίτροπος Andris Piebalgs παρουσίασαν από κοινού την ανακοίνωση,
σηματοδοτώντας τη μεγάλη σημασία της διασύνδεσης περιβάλλοντος και ανάπτυξης.
Ο Janez Potočnik δήλωσε τα εξής: «Η αειφόρος διαχείριση των πόρων και του
φυσικού κεφαλαίου είναι ουσιαστικής σημασίας για τις χώρες σε όλα τα στάδια της
ανάπτυξης – και μπορεί να αποτελέσει ειδικότερη ευκαιρία για τις αναπτυσσόμενες
χώρες επειδή οι πόροι και το φυσικό κεφάλαιο συνδέονται εκ βάθρων με τις προσπάθειες για την εξάλειψη της φτώχειας. Για να συμβεί αυτό σε παγκόσμιο επίπεδο, οφείλουμε να ξεκινήσουμε να διαμορφώνουμε τις σωστές αγοραίες και κανονιστικές συνθήκες στον πλανήτη. Η Διάσκεψη Rio+20 μπορεί να σηματοδοτήσει την αφετηρία μιας πλανητικών διαστάσεων μετάβασης προς μια παγκόσμια πράσινη οικονομία».
Ο Andris Piebalgs πρόσθεσε τα εξής «Οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι πρώτες
που επηρεάζονται από την κλιματική αλλαγή και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Πλημμύρες, ξηρασία και άνοδος της στάθμης της θάλασσας αποτελούν τις πλέον ορατές συνέπειες. Θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη την οποία προσπαθούμε να δρομολογήσουμε μέσω της συνδρομής μας. Η Διάσκεψη Rio+20 αποτελεί την ευκαιρία εκδήλωσης πολιτικής δέσμευσης για τη βελτίωση της ευημερίας εκατομμυρίων ανθρώπων. Χρειάζεται να κινηθούμε προς μια πράσινη οικονομία η οποία θα μας βοηθήσει να επιτύχουμε αειφόρο ανάπτυξη επωφελή για όλους τους πολίτες».

Στην ανακοίνωση εξειδικεύονται οι παράμετροι «τι, πώς και ποιος» μιας μετάβασης
σε πράσινη οικονομία, προτείνονται δε ειδικές δράσεις που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στο διεθνές, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Τα θέματα-κλειδιά είναι:
1. Επενδύσεις σε καίριας σημασίας πόρους και φυσικό κεφάλαιο («τι»): πρόκειται για τα εξής: νερό, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, θαλάσσιοι πόροι, βιοποικιλότητα και υπηρεσίες οικοσυστήματος, αειφόρος γεωργία, δάση, απόβλητα και ανακύκλωση. Στους τομείς αυτούς στηρίζονται εκατομμύρια ζωών και μπορούν να βοηθήσουν στην άμβλυνση της φτώχειας. Θα μπορούσαν να αποτελέσουν τομείς οικονομικής ανάπτυξης και παγκόσμιων αγορών στο μέλλον.
2. Συνδυασμός αγοραίων και κανονιστικών μέσων («πώς»): οικολογικοί φόροι, κατάργηση των περιβαλλοντικώς επιβλαβών επιδοτήσεων, κινητοποίηση δημόσιων και ιδιωτικών χρηματοδοτικών πόρων, επένδυση σε δεξιότητες και πράσινες θέσεις εργασίας. Χρειάζεται να αναπτυχθούν δείκτες που αντικατοπτρίζουν μια ευρύτερη αίσθηση προόδου (περιβαλλοντικής όπως και κοινωνικής), οι οποίοι μπορούν να λειτουργήσουν παράλληλα με το ΑΕΠ.
3. Βελτίωση της διακυβέρνησης και ενθάρρυνση της εμπλοκής του ιδιωτικού τομέα («ποιοι»): ενίσχυση και απλούστευση των ισχυουσών διεθνών δομών διακυβέρνησης (για παράδειγμα με την αναβάθμιση του προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP)). Η πολύ ευρύτερη εμπλοκή και ανάμιξη των επιχειρήσεων και της κοινωνίας των πολιτών είναι επίσης ουσιαστικής σημασίας.
Η σημερινή ανακοίνωση θέτει τη βάση για περαιτέρω διάλογο μεταξύ της Επιτροπής, του Συμβουλίου και του Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών, του επιχειρηματικού κόσμου και των χωρών στην πορεία μέχρι τη Διάσκεψη Rio+20.
Μέχρι την 1η Νοεμβρίου 2011 χρειάζεται να υποβληθεί στα Ηνωμένα Έθνη μια παγιωμένη ενωσιακή θέση.

Επόμενα βήματα
Με βάση την παρούσα ανακοίνωση, η Επιτροπή θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ώστε να διαμορφώσει μια συνεπή ενωσιακή θέση η οποία θα συμβάλει σε φιλόδοξη έκβαση της Διάσκεψης Rio+20 με συγκεκριμένες πολιτικές και δράσεις για τη μετατροπή της οικονομίας μας σε μια οικολογικώς φιλικότερη.

Ιστορικό
Δύο δεκαετίες μετά την πρώτη «Διάσκεψη κορυφής για τη γη» το 1992, μολονότι έχει συντελεστεί ικανοποιητική πρόοδος στην πορεία εκρίζωσης της φτώχειας και στην εξάλειψη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος, υπάρχουν ακόμη σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις. Αρκετοί από τους αναπτυξιακούς στόχους της χιλιετίας (MDG) έχουν εκτροχιαστεί σοβαρά. Περίπου 1,4 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξακολουθούν να ζουν σε συνθήκες άκρας πενίας και το ένα έκτο του πληθυσμού του πλανήτη υποσιτίζεται. Οι φυσικοί πόροι εξαντλούνται, ενώ εξακολουθούν να αυξάνουν οι παγκόσμιες εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων. Έχοντας αυτά υπόψη, οι ηγέτες του κόσμου θα συναντηθούν στο Ρίο ντε Τζανέιρο τον Ιούνιο 2012 για την 4η Διάσκεψη κορυφής για τη Γη αυτού του είδους, ώστε να σηματοδοτηθεί η 20ή επέτειος της Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών το 1992 σχετικά με το περιβάλλον και την ανάπτυξη και η 10η επέτειος της Παγκόσμιας Διάσκεψη Κορυφής στο Γιοχάνεσμπουργκ το 2002 με αντικείμενο την αειφόρο ανάπτυξη. Η Διάσκεψη Ρίο+20 θα εστιαστεί σε δύο διασυνδεόμενα θέματα: την πράσινη οικονομία στο
πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και της εκρίζωσης της φτώχειας· και το θεσμικό πλαίσιο για αειφόρο ανάπτυξη.
Για πλήρη ανάλυση του περιεχομένου της ανακοίνωσης, σας παραπέμπουμε στο: http://ec.europa.eu/environment/international_issues/rio20_en.htm
Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη, βλέπε: http://www.uncsd2012.org/rio20/
Αρμόδιοι επαφής :
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 295 06 68)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου