Παρασκευή, 16 Οκτωβρίου 2015

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ για την ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΓΕΦΥΡΑ ΚΑΣΤΡΙΟΥ στο Νομό Φθιώτιδας


Προς
Πίνακα Αποδεκτών

Τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Νομού Φθιώτιδας, μετά και τον θόρυβο, που είχε αντίκτυπο στην τοπική κοινωνία , από την κατεδάφιση της Παλαιάς Γέφυρας Καστρίου – Παλιουρίου  επί του Σπερχειού ποταμού, θέτουν υπ’ όψη σας τους προβληματισμούς, παρατηρήσεις και προτάσεις τους.
Με δεδομένη την παλαιότητα της Γέφυρας (σύμφωνα με  συμβόλαια της εποχής και μαρτυρίες), ανεγέρθηκε περί το 1860, δηλ. ηλικίας άνω των 100 ετών, είναι προφανές ότι ανήκει στην κατηγορία κατασκευών, οι οποίες προστατεύονται από τις διατάξεις (Άρθρο 6
παρ. 10) του Ν. 3028 / 2002 «Για την προστασία Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής κληρονομιάς» :
ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3028 (ΦΕΚ Α 153/28-6-2002)
10. Η κατεδάφιση νεότερων ακινήτων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε εκατό τελευταίων ετών ή η εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται η έκδοση οικοδομικής άδειας, ακόμα και αν τα ακίνητα αυτά δεν έχουν χαρακτηρισθεί μνημεία, δεν επιτρέπεται χωρίς την έγκριση της Υπηρεσίας. Για το σκοπό αυτόν ο ενδιαφερόμενος γνωστοποιεί στην Υπηρεσία ότι προτίθεται να προβεί σε αυτήν. Η έγκριση θεωρείται ότι έχει χορηγηθεί εάν μέσα σε τέσσερις (4) μήνες από τη γνωστοποίηση δεν συντελεστούν οι διατυπώσεις δημοσιότητας της εισήγησης για το χαρακτηρισμό του ακίνητου που προβλέπονται στην παράγραφο 5.

Ουδέποτε το  Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής ενημερώθηκε, ούτε ζητήθηκε η γνωμοδότησή του για το θέμα της κατεδάφισης.
Για το θέμα αυτό, ισχύουν τα Άρθρα 4 παρ. 1α και Άρθρο 6 παρ. 3α και 8 του Ν. 4067 /2012 (Ν.Ο.Κ.) :
.
Άρθρο 4 - Άδειες Δόμησης

1. Άδεια Δόμησης, κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 4030/2011, απαιτείται για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης, όπως:
α. Κατεδάφιση κατασκευών.
Άρθρο 6  -   Προστασία Αρχιτεκτονικής και Φυσικής Κληρονομιάς

8. Αίτηση για κατεδάφιση, επισκευή ή προσθήκη σε κατασκευή που έχει ανεγερθεί προ του έτους 1955 ή κατά την κρίση της Υπηρεσίας Δόμησης, του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ή του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης
Διοίκησης ή άλλης αρμόδιας υπηρεσίας μπορεί να χαρακτηριστεί ως διατηρητέα, παραπέμπεται στο οικείο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής.

Ισχύει, επίσης, το Άρθρο 21 παρ. 2 του Ν. 4030/2011, το οποίο επιβάλλει την παραπομπή στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για γνωμοδότηση επί της διατήρησης ή μη των κατασκευών :

Άρθρο 21 -  Αρμοδιότητες
1. Τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής είναι αρμόδια για την γνωμοδότηση επί των αρχιτεκτονικών μελετών, στις παρακάτω περιπτώσεις:
…………………………….
2. Σε περίπτωση σύνταξης έκθεσης επικινδύνως ετοιμόρροπων κατασκευών σε κτίρια ή γήπεδα, που βρίσκονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων, σε παραδοσιακούς οικισμούς, σε ιστορικούς τόπους, σε περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, καθώς και σε κτίρια ή χώρους, που έχουν κηρυχθεί διατηρητέοι ή μπορεί να χαρακτηριστούν διατηρητέοι το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής γνωμοδοτεί και διατυπώνει προτάσεις μέσα σε 15 ημέρες, από την υποβολή της, για τη δυνατότητα και τους τρόπους διατήρησής τους.

Εφόσον το θέμα της κατεδάφισης της Γέφυρας είχε παραπεμφθεί, ως όφειλε, στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής για γνωμοδότηση, οι απόψεις μας θα καταγράφονταν ως εξής :
ü      Η παλαιότητα (άνω των 100 ετών) επιβάλλει την προστασία της συγκεκριμένης κατασκευής.
ü      Ο τρόπος, η ποιότητα, η αισθητική της κατασκευής (συνδυασμός λαξευτών λίθινων βάθρων και σιδηροκατασκευής ιδιαίτερης μορφολογίας και τεχνικής) επιβάλλουν, έστω και σε αυτή την φάση κατεδάφισης, την αποκατάσταση της Γέφυρας στην αρχική της μορφή (βάθρα και ανωδομή), με τις ενδεικνυόμενες μεθόδους της Επιστήμης και της Τεχνικής.
ü      Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη Γέφυρα είναι αξιόλογο δείγμα μιας εποχής και  πρωτοποριακού τρόπου κατασκευής, ο οποίος έχει εφαρμοστεί και σε άλλες Γέφυρες της περιοχής μας (Γέφυρα Αγ. Μαρίνας, Σιδηροδρομικές Γέφυρες στους ορεινούς όγκους της Φθιώτιδας, π.χ. Βελεσιώτες, Στύρφακα, Παπαδιά, Γοργοπόταμος κλπ).

ü      Έχοντας υπ’ όψη μας ότι σε άλλες περιοχές της χώρας μας Γέφυρες παρόμοιας τεχνολογίας, αντιμετωπίστηκαν με σεβασμό και ευαισθησία, επισκευάστηκαν, αναδείχτηκαν και παρέμειναν σε λειτουργία, παραπλεύρως των σύγχρονων κατασκευών, οι οποίες ανταποκρίνονται στις ανάγκες της εποχής (Περιοχή Τρικάλων, Φαράγγια Κρήτης κλπ), θεωρούμε ότι δεν συντρέχουν λόγοι κατεδάφισης  της συγκεκριμένης Γέφυρας, αλλά είναι δυνατή και σε αυτή τη φάση η επισκευή και ανάδειξή της.
                                                                                         Λαμία 15 /10 / 2015

                                              Τα μέλη του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής Φθιώτιδας
                                                1. ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  Α-Μ
                                                2. ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Α-Μ
                                                3. ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Α-Μ
                                                4. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΚΗΣ Α-ΜΠίνακας Αποδεκτών
1. Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων  Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδας– Μεταμορφώσεως 41 & Ανθ. Γαζή,  38001 ΒΟΛΟΣ   -
                                                                              Email: ynmbo@culture.gr
2. Υπουργείο Πολιτισμού – α. Μπουμπουλίνας 20-22, 10682 ΑΘΗΝΑ –
                                                                              Email: grplk@culture.gr
      β. Γεν. Δ/νση Αναστήλωσης Μουσείων & Τεχν. Έργων – Πλ. Καρύτση 12,
                                              10561 ΑΘΗΝΑ –   Email: gdamte@culture.gr
     γ. Δ/νση Προστασίας & Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων
                        – Ερμού 17,  10563 ΑΘΗΝΑ –   Email: dpansm@culture.gr                                                               
3. Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας – Υψηλάντη 1, 35100 – ΛΑΜΙΑ – e-mail : periferiarxis@pste.gov.gr
4. ΤΕΕ – Τμήμα Ανατολικής Στερεάς – Πλ. Ελευθερίας 1 – 35100 – ΛΑΜΙΑ - Ε-mail : tee_lamia@tee.gr
5. Πανελλήνιος Σύλλογος Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ - Βρυσακίου 15, Μοναστηράκι -10555 – ΑΘΗΝΑ - Ε-mail : e-mail: sadas-pea@tee.gr


Παραθέτουμε φωτογραφικό υλικό , τόσο της παλαιάς μορφής της Γέφυρας (2012) όσο και της κατάστασής της των τελευταίων ημερών.

1. Η Γέφυρα όπως ήταν πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης

2. Η κάτω πλευρά της γέφυρας, πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης


3.Μερική άποψη του οδοστρώματος και των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων της Γέφυρας πριν την έναρξη των εργασιών κατεδάφισης
4. Η σημερινή κατάσταση της Γέφυρας

5. Τα εναπομείναντα τμήματα της ανωδομής της Γέφυρας στα 2 άκρα της

6.Τα αφαιρεθέντα μεταλλικά πλαϊνά της Γέφυρας έχουν αποτεθεί σε παρακείμενο αγρό.
Αντίστοιχης μορφής Γέφυρες ανά την Ελλάδα

 
1. Παλαιά Γέφυρα στο Καραβόπορο Τρικάλων δίπλα σε σύγχρονης κατασκευής Γέφυρα


2. Γέφυρα του Ταυρωνίτη στην Κρήτη, που αναστηλώθηκε – κηρυγμένη διατηρητέο μνημείο3. Γέφυρα Παπαδιάς


4. Γέφυρα Αγίας Μαρίνας Στυλίδας Φθ/δας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου