Πέμπτη, 5 Δεκεμβρίου 2013

Ολοκληρωμένη Διαχείριση της Παράκτιας Ζώνης: Μια πρωτοβουλία του Δικτύου ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS


 Προς:
Έλληνες Ευρωβουλευτές
Από:
………………………………………………………..
Θέμα:
Σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών
Αθήνα, …. Δεκεμβρίου 2013

Αξιότιμε/η κ. ……..,
Στις 9 Δεκεμβρίου συζητείται στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού (TRAN) σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών [1]. Πρόκειται για το σημαντικότερο ίσως νομοθετικό πλαίσιο για την Ευρώπη και, ειδικότερα, για την Ελλάδα- μια χώρα που διαθέτει ιδιαίτερα εκτεταμένη και πολυσχιδή ακτογραμμή και της οποίας το παράκτιο και θαλάσσιο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από υψηλή βιοποικιλότητα και συντηρεί σημαντικούς τομείς της εθνικής οικονομίας.
Η συνήθης πρακτική της επιδίωξης του βραχυπρόθεσμου κέρδους έχει ήδη οδηγήσει στην κατασπατάληση των θαλάσσιων και παράκτιων φυσικών πόρων, την απώλεια βιοποικιλότητας, την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και απειλεί τη βιωσιμότητα σημαντικών οικονομικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η αλιεία και ο τουρισμός. Χωρίς την ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, το πρόβλημα όχι μόνο θα παραμένει, αλλά και θα οξύνεται με την πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, στο επίκεντρο όλων των αποφάσεων σχεδιασμού θα πρέπει να βρίσκεται η εφαρμογή της οικοσυστημικής προσέγγισης [2].
Σε πλήρη αντίθεση με όσα προαναφέρθηκαν, η Επιτροπή TRAN ψήφισε στις 5 Νοεμβρίου για την:
·        Ενδυνάμωση της μη βιώσιμης οικονομικής μεγέθυνσης και την υποβάθμιση της οικοσυστημικής προσέγγισης, παραβλέποντας την πραγματική της αξία ως βάσης για τη λήψη αποφάσεων (Τροπολογία 36, Άρθρο 5), καθώς και για την
·        αποδυνάμωση των απαιτήσεων για τις στρατηγικές για την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, δίνοντας τη δυνατότητα στα Κράτη Μέλη να «αποφασίζουν αν θα χρησιμοποιήσουν δέσμη πρακτικών ή μία ή περισσότερες στρατηγικές» (Τροπολογία 45, Άρθρο 8).
Παρά το γεγονός ότι η οδηγία θα έπρεπε στο σύνολο της να προωθεί μια πραγματικά βιώσιμη ανάπτυξη, έναντι της οικονομικής μεγέθυνσης και των όποιων βραχυπρόθεσμων ωφελειών, και ενόψει της ψήφισης στις 10 Δεκεμβρίου της έκθεσης της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού, σάς καλούμε να ψηφίσετε την οδηγία χωρίς άλλες εκπτώσεις , καταψηφίζοντας όμως τις συγκεκριμένες τροπολογίες. Η διαμόρφωση ενός ουσιαστικού πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών, χωρίς άλλες εκπτώσεις και παραλείψεις θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα της Ε.Ε.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.
Με εκτίμηση,

……………………………………………………………………

[1] Πρόταση οδηγίας για τη θέσπιση πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών

[2] Η έννοια της «οικοσυστημικής προσέγγισης» στο σχεδιασμό περιλαμβάνει τη διαδικασία εκείνη που διασφαλίζει ότι οι αποφάσεις για τη χρήση του παράκτιου και θαλάσσιου χώρου λαμβάνονται με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε η σωρευτική πίεση που ασκείται από όλες τις δραστηριότητες διατηρείται σε επίπεδα που είναι συμβατά με την επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης, η ικανότητα των θαλάσσιων οικοσυστημάτων να ανταποκρίνονται σε ανθρωπογενείς μεταβολές δεν τίθεται σε κίνδυνο και επιτρέπεται η βιώσιμη χρήση των θαλάσσιων αγαθών και υπηρεσιών από τη σημερινή και από τις μελλοντικές γενεές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου